โครงการ "ทำนา ๑ ไร่ ได้เงินหนึ่งแสนบาท"

 

 คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสนบาท เบื้องต้น