ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอน
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2557
ที่ : http://register.bcca.go.th


วิทยาลัยชุมชนตาก


 ดร.สรณี กัณฑ์นิล
-:- วิทยาลัยชุมชน    พัฒนาคน     พัฒนาท้องถิ่น -:- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
  หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป อัตลักษณ์ ประกันคุณภาพ กรรมการสภา บุคลากร สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลด สารสนเทศ E-Learning
Untitled Document
 
 
   
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนตาก
“แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน   พัฒนาคน  พัฒนาท้องถิ่น”
   
“แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน”   หมายถึง วิทยาลัยชุมชนตากเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและจัด
ฝึกอบรมอาชีพที่ตอบสนองความ ต้องการของผู้เรียนและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการจัดการศึกษาและจัดการองค์ความรู้ ยกระดับมาตรฐานอาชีพและคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนให้พึ่งตนเองได้

พัฒนาคน”   หมายถึงพัฒนาให้คนในชุมชนมีความรู้ ทักษะ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา พึ่งพาตนเองได้

“พัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง การทำให้พื้นที่ชุมชนของตนเองอยู่อาศัยเจริญรุ่งเรือง
   
   
อัตลักษณ์นักศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนตาก
“มีความรู้คู่ปัญญา  จิตอาสา  พัฒนาชุมชน”
   
“มีความรู้คู่ปัญญา” หมายถึง   ผู้มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันสามารถวาง
แผนการทำงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

“จิตอาสา”  หมายถึง  ผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้เช่นให้สิ่งของให้เงินให้ความช่วยเหลือกำลังแรงกายแรงสมอง
แรงสมองซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่ตนมีเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ


“พัฒนาชุมชน” หมายถึง   การนำความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในชุมชนของตนเองให้
เจริญรุ่งเรือง
   
   
อัตลักษณ์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม ของวิทยาลัยชุมชนตาก
“มีความรู้  มีทักษะ  มีอาชีพ  พัฒนาคุณภาพชีวิต”
   
“มีความรู้” หมายถึง   ผู้มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์กับชีวิตประจำวัน

“มีทักษะ” หมายถึง   ความชัดเจนและความชำนิชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถสร้างขึ้นได้
จากการเรียนรู้

“มีอาชีพ” หมายถึง   นำความรู้และทักษะไปทำงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้

“พัฒนาคุณภาพชีวิต”  หมายถึง   การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปรับปรุงการดำเนินชีวิตให้
สอดคล้องและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้เจริญรุ่งเรือง
   
   

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2554, หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก  63000
โทรศัพท์   055-897060-1 โทรสาร 055-897063  , webmaster Mr.somsak  Boonyentummachart
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์